• NOVÉ

Prostředek na udržování odpadů a kanalizačních potrubí. Oreon čistí odpady, umývadla, vany, výlevky, dřezy, WC, kanalizační potrubí. Rozpouští kuchyňský odpad, vlasy, tuk papír i vatu.

Obsah: 1 kilogram

Použití:

Asi 2 uzávěry čisticího prostředku nasypte do odpadu a zalijte 0.5 L teplé vody. V případě většího znečištění postup opakujte s vařící vodou. Pro odstranění nepříjemného zápachu je možné použít 1x týdně 1 lžíci přípravku do odpadu.

POZOR!

Není možné sypat najednou velké množství přípravku do odpadu. Nepoužívejte na hliníkové potrubí. U plastových van používejte se zvýšenou opatrnosti.

Složení: Hydroxid sodný (011-002-00 6).

Bezpečnostní Informace:

H290 Může být korozivní pro kovy.

HB14 Způsobujete poleptání kůže a poškození očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít P305+P351+P358

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:

Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, sol nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+P330-P331P POZITE Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení P303+P361+P353

PŘI STYKU S POKOŽKOU (nebo s vlasy):

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte k vodou/osprchujte.

P260 Nevdechulte prach.

P501 Odstraňte obsah/obal podle platných předpisů.

Další nebezpečí:

Žíravý, dobře rozpustný ve vodě, hygroskopický. Tvoří žiravé roztoky. Roztoky ve styku s lehkými kovy nebo zinkem mohou vytvořit vodík, který tvoří v kombinaci se vzduchem třaskavý plyn.

Datum spotřeby: Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu.

K tomuto zboží nabízíme

6 dalších produktů ve stejné kategorii: